Αρχική | Εκτύπωσε | Αποθήκευσε σε WORD | Αποθήκευσε σε HTML

GEORAMA Travel agency

Η Εταιρεία

Πληροφορίες για εμάς: Ποιοί είμαστε

Το Γραφείο μας

17/03/2021


Το ΓΑΙΟ­ΡΑ­ΜΑ, ένα από τα πιο ορ­γα­νω­μέ­να και επι­τυ­χη­μέ­να γρα­φεία Γενι­κού Του­ρι­σμού στην πόλη της Καβά­λας, ιδρύ­θη­κε το 1978 από τον Γεώρ­γιο Ξαν­θό­που­λο, με την επω­νυ­μία ΞΑΝ­ΘΟ­ΠΟΥ­ΛΟ­Σ TOURS, στην οδό Μητρο­πό­λε­ως 5, όπου εδρεύ­ει ακό­μη και σή­με­ρα και δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε στα ορ­γα­νω­μέ­να τα­ξί­δια τόσο στην Ελλά­δα, όσο και στο εξω­τε­ρι­κό, προ­σφέ­ρο­ντας υπη­ρε­σί­ες με υπευ­θυ­νό­τη­τα και συ­νέ­πεια και στό­χο την από­λυ­τη ικα­νο­ποί­η­ση του κάθε πε­λά­τη σε προ­σω­πι­κό επί­πε­δο.

Γνω­στό πια από το 2000 ως ΓΑΙΟ­ΡΑ­ΜΑ, ιδιο­κτη­σία Αλέ­ξαν­δρου και Σπύ­ρου Ξαν­θό­που­λου, η επι­χεί­ρη­ση άνοι­ξε τους ορί­ζο­ντές της σύμ­φω­να με τις απαι­τή­σεις της επο­χής και τις ανά­γκες των πε­λα­τών μας.

Έχο­ντας κερ­δί­σει την εμπι­στο­σύ­νη του τα­ξι­διω­τι­κού κοι­νού, τόσο των με­μο­νω­μέ­νων τα­ξι­διω­τών όσο και συλ­λό­γων, σω­μα­τεί­ων και σχο­λεί­ων και δη­μιουρ­γώ­ντας ένα ευρύ και αξιό­πι­στο δί­κτυο συ­νερ­γα­τών στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό, το ΓΑΙΟ­ΡΑ­ΜΑ εί­ναι σε θέση να προ­σφέ­ρει υπη­ρε­σί­ες υψη­λού ποιο­τι­κού επι­πέ­δου.

Δια­θέ­του­με 4 υπερσύγ­χρο­να κλι­μα­τι­ζό­με­να λε­ω­φο­ρεία Mer­ce­des Tra­ve­go, 49-55 θέ­σε­ων καθώς και 1 Mercedes Sprinter 20 θέσεων και οδη­γούς με πο­λύ­χρο­νη οδη­γι­κή εμπει­ρία τόσο στην Ελλά­δα όσο και στο εξω­τε­ρι­κό. Όλα τα λεωφορεία μας είναι εξοπλισμένα με θύρες USB σε κάθε κάθισμα, ασύρματο free wifi, παροχή 220V, TV, DVD.

Είμα­στε το μο­να­δι­κό του­ρι­στι­κό γρα­φείο στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή του Νομού Καβά­λας που διορ­γα­νώ­νει ολο­κλη­ρω­μέ­νες εκ­δρο­μές στην Ευρώ­πη με απο­κλει­στι­κά δικά μας προ­γράμ­μα­τα βά­σει πο­λύ­χρο­νης εμπει­ρί­ας!!!

Γρα­φείο πλή­ρως ορ­γα­νω­μέ­νο και εξο­πλι­σμέ­νο, το οποίο προ­σφέ­ρει με­γά­λο αριθ­μό υπη­ρε­σιών:

Είμα­στε στη διά­θε­σή σας για να σας πα­ρέ­χου­με υπεύ­θυ­να και γρή­γο­ρα τις κα­λύ­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες, στις κα­λύ­τε­ρες τι­μές… πά­ντα με την εγ­γύ­η­ση «ΞΑΝ­ΘΟ­ΠΟΥ­ΛΟ­Σ».

ΑΡΙΘ­ΜΟ­Σ ΕΙ­ΔΙ­ΚΟΥ­ ΣΗ­ΜΑ­ΤΟ­Σ ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙΑ­Σ Ε­Ο­Τ: 01.03.Ε60.00.00111.01


Εκτύπωση στις 25/05/2024
Από την ιστοσελίδα GEORAMA Travel agency
georama-travel.gr/el/sx_PrintPage.asp?aboutid=1