Αρχική | Εκτύπωσε | Αποθήκευσε σε WORD | Αποθήκευσε σε HTML

GEORAMA Travel agency

Η Εταιρεία

Πληροφορίες για εμάς: Όροι συμμετοχής

17/03/2021


ΣΥΜ­ΒΑ­ΤΙ­ΚΕ­Σ Υ­ΠΟ­ΧΡΕ­Ω­ΣΕΙ­Σ ΤΟΥ­ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΥ­ ΓΡΑ­ΦΕΙΟΥ
Το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο δε­σμεύ­ε­ται να σας προ­σφέ­ρει τις διά­φο­ρες υπη­ρε­σί­ες που απο­τε­λούν μέ­ρος του τα­ξι­διού σας, κα­τα­βάλ­λο­ντας κάθε δυ­να­τή προ­σπά­θεια για την κα­λύ­τε­ρη διεκ­πε­ραί­ω­ση και τη συ­νε­πέ­στε­ρη εφαρ­μο­γή των προ­γραμ­μά­των του. Το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο απο­τε­λεί με­σά­ζο­ντα ανά­με­σα στον προ­μη­θευ­τή ή πω­λη­τή και τον αγο­ρα­στή του του­ρι­στι­κού προ­ϊ­ό­ντος που εί­ναι το τα­ξί­δι, ενώ το δικό μας προ­ϊ­όν συ­νί­στα­ται ακρι­βώς στις υπη­ρε­σί­ες που πα­ρέ­χου­με στο στά­διο αυτό και μέ­χρι την ολο­κλή­ρω­ση του τα­ξι­διού. Αγο­ρα­στής του του­ρι­στι­κού προ­ϊ­ό­ντος εί­ναι ο πε­λά­της, ενώ προ­μη­θευ­τές ή πω­λη­τές εί­ναι οι αε­ρο­πο­ρι­κές/​​ακτο­πλοϊ­κές εται­ρί­ες, ξε­νο­δο­χεία, με­τα­φο­ρι­κές εται­ρί­ες, κλπ. Αν και το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο προ­σπα­θεί να τη­ρή­σει απα­ρέ­γκλι­τα το πρό­γραμ­μα του τα­ξι­διού, σχε­διά­ζο­ντάς το με κάθε λε­πτο­μέ­ρεια αρ­κε­τό διά­ση­μα νω­ρί­τε­ρα, υπάρ­χει το εν­δε­χό­με­νο τρο­πο­ποί­η­σής του για λό­γους που οφεί­λο­νται στο γε­γο­νός της χρη­σι­μο­ποί­η­σης τρί­των (προ­μη­θευ­τών, πω­λη­τών), οι οποί­οι εί­ναι δυ­να­τό να μην αντα­πο­κρι­θούν στις υπο­χρε­ώ­σεις τους και επί των οποί­ων δεν έχει το γρα­φείο μας άμε­σο έλεγ­χο. Το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο δε­σμεύ­ε­ται να κα­τα­βάλ­λει κάθε δυ­να­τή προ­σπά­θεια για την αντι­με­τώ­πι­ση των όποιων προ­βλη­μά­των προ­κύ­ψουν, με τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό τρό­πο, προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το προ­γραμ­μα­τι­ζό­με­νο τα­ξί­δι. Δια­τη­ρού­με ωστό­σο το δι­καί­ω­μα να τρο­πο­ποιού­με το προ­κα­θο­ρι­σμέ­νο πρό­γραμ­μα μόνο και εφό­σον κρί­νε­ται αυτό απα­ραί­τη­το. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες από αυ­τές τις αλ­λα­γές εί­ναι μι­κρής ση­μα­σί­ας. Εάν έχου­με αλ­λα­γή με­γά­λης ση­μα­σί­ας (αλ­λα­γή αε­ρο­πο­ρι­κής εται­ρί­ας, αλ­λα­γή ξε­νο­δο­χεί­ου-κα­τα­λύ­μα­τος ίδιας κα­τη­γο­ρί­ας κλ.) δε­σμευό­μα­στε να επι­κοι­νω­νή­σου­με μαζί σας όταν αυτό προ­κύ­ψει και δη πριν την ανα­χώ­ρη­ση. Το γρα­φείο μας δε φέ­ρει την ευ­θύ­νη για ανω­μα­λί­ες στο πρό­γραμ­μα του τα­ξι­διού, οι οποί­ες δεν οφεί­λο­νται σε δική του υπαι­τιό­τη­τα, όπως ατυ­χή­μα­τα, απώ­λειες, κλο­πές ή φθο­ρές απο­σκευών και πραγ­μά­των, κα­θυ­στε­ρή­σεις οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής ή άλ­λες δυ­σμε­νείς κα­τα­στά­σεις λόγω έκτα­κτων συν­θη­κών ή ανω­τέ­ρας βίας.

ΣΥΜ­ΒΑ­ΤΙ­ΚΕ­Σ Υ­ΠΟ­ΧΡΕ­Ω­ΣΕΙ­Σ ΠΕ­ΛΑ­ΤΩΝ

Κάθε τα­ξι­διώ­της μπο­ρεί να συμ­με­τά­σχει στα τα­ξί­δια που διορ­γα­νώ­νει ή με­τα­πω­λεί το γρα­φείο μας, μόνο εφό­σον προ­κα­τα­βάλ­λει το 30% της αξί­ας του τα­ξι­διού με την εγ­γρα­φή του. Το υπό­λοι­πο της αξί­ας του τα­ξι­διού εξο­φλεί­ται 7 ημέ­ρες πριν από την ανα­χώ­ρη­ση, ει­δάλ­λως το γρα­φείο μας δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα να ακυ­ρώ­σει την κρά­τη­ση. Αν εγ­γρα­φεί­τε σε ένα από τα τα­ξί­δια σε λι­γό­τε­ρο από 7 ημέ­ρες πριν την ανα­χώ­ρη­ση, τότε θα πρέ­πει να κα­τα­βάλ­λε­τε την πλή­ρη αξία του τα­ξι­διού κατά το στά­διο της εγ­γρα­φής σας. Κάθε τα­ξι­διώ­της ευ­θύ­νε­ται για την έγκαι­ρη προ­σέ­λευ­σή του στην ανα­χώ­ρη­ση της εκ­δρο­μής. Κάθε τα­ξι­διώ­της μπο­ρεί να έχει μια βα­λί­τσα (κατά πε­ρί­πτω­ση) και 1 χει­ρα­πο­σκευή και εί­ναι απο­κλει­στι­κά υπεύ­θυ­νος ο ίδιος να φρο­ντί­ζει τις απο­σκευ­ές του εφό­σον αυ­τές δεν εί­ναι ασφα­λι­σμέ­νες από το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο. Στα αε­ρο­πο­ρι­κά τα­ξί­δια το βά­ρος της απο­σκευ­ής δεν ξε­περ­νά τα 20 κιλά, τυ­χόν υπέρ­βα­ρο επι­βα­ρύ­νει τον ίδιο τον τα­ξι­διώ­τη με το ανά­λο­γο ποσό. Στην πε­ρί­πτω­ση που η κρά­τη­σή σας έγι­νε από τον τα­ξι­διω­τι­κό σας πρά­κτο­ρα, θα πρέ­πει να ακο­λου­θή­σει όλες τις δια­δι­κα­σί­ες που ορί­ζει το γρα­φείο μας με τους πα­ρό­ντες όρους συμ­με­το­χής. Κάθε πλη­ρο­φο­ρία που δί­νε­ται σε εσάς από τον πρά­κτο­ρα και δε σχε­τί­ζε­ται με τα δε­δο­μέ­να του τα­ξι­διού μας εί­ναι ευ­θύ­νη του πρά­κτο­ρα και το γρα­φείο μας δεν ευ­θύ­νε­ται για ότι δεν ενη­με­ρω­θή­κα­τε σω­στά για το τα­ξί­δι σας.

ΑΚΥ­ΡΩ­ΣΗ­ ΤΗ­Σ ΕΚ­ΔΡΟ­ΜΗΣ

Το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του τα­ξι­διού, δε­σμεύ­ε­ται απέ­να­ντι στους συ­νερ­γά­τες του με τους οποί­ους συ­νά­πτει συμ­φω­νί­ες (ξε­νο­δο­χεία, αε­ρο­πο­ρι­κές/​​ακτο­πλοϊ­κές εται­ρί­ες, τα­ξι­διω­τι­κά γρα­φεία) τους οποί­ους οφεί­λει να απο­ζη­μιώ­σει σε πε­ρί­πτω­ση με­ρι­κής ή ολι­κής ακύ­ρω­σης. Για το λόγο αυτό το γρα­φείο μας εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νο να πα­ρα­κρα­τή­σει τα ποσά της προ­κα­τα­βο­λής σε πε­ρί­πτω­ση που ο πε­λά­της ακυ­ρώ­σει τη συμ­με­το­χή του.

ΕΦΑΡ­ΜΟ­ΓΗ­ ΤΟΥ­ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΟ­Σ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΟΥ

Πριν την ανα­χώ­ρη­ση του τα­ξι­διού, σε πε­ρί­πτω­ση ου­σια­στι­κής τρο­πο­ποί­η­σης του προ­γράμ­μα­τος, αλ­λα­γή δρο­μο­λο­γί­ου, πε­ριο­ρι­σμός διάρ­κειας, αλ­λα­γή κα­τη­γο­ρί­ας ξε­νο­δο­χεί­ου, δια­φο­ρο­ποί­η­ση τι­μής συμ­με­το­χής, ο τα­ξι­διώ­της μπο­ρεί να ακυ­ρώ­σει τη συμ­με­το­χή του και να του επι­στρα­φούν τα χρή­μα­τα που έχει κα­τα­βάλ­λει, χω­ρίς άλλη απαί­τη­ση από την πλευ­ρά του. Σε πε­ρί­πτω­ση όμως που απο­δε­χθεί την όποια τρο­πο­ποί­η­ση και συμ­με­τέ­χει στο τα­ξί­δι, δεν έχει το δι­καί­ω­μα να απαι­τή­σει απο­ζη­μί­ω­ση για το λόγο αυτό από το γρα­φείο μας. Σε πε­ρί­πτω­ση που αυ­ξά­νε­ται η τιμή λόγω συ­ναλ­λαγ­μα­τι­κής δια­φο­ράς, αύ­ξη­ση φό­ρων αε­ρο­δρο­μί­ων δε δι­καιο­λο­γεί­ται η ακύ­ρω­ση της εκ­δρο­μής χω­ρίς την πα­ρα­κρά­τη­ση των ακυ­ρω­τι­κών. Τυχόν αλ­λα­γή της ώρας ανα­χώ­ρη­σης των οδι­κών και των αε­ρο­πο­ρι­κών εκ­δρο­μών λόγω αλ­λα­γής πτή­σε­ων, από πρωί σε με­ση­μέ­ρι ή από­γευ­μα και αντί­στρο­φα, δεν θε­ω­ρεί­ται αλ­λα­γή προ­γράμ­μα­τος. Κατά τη διάρ­κεια του τα­ξι­διού το γρα­φείο έχει το δι­καί­ω­μα να επι­φέ­ρει ου­σια­στι­κές τρο­πο­ποι­ή­σεις αν πρό­κει­ται να αντι­με­τω­πι­στεί κά­ποιο έκτα­κτο γε­γο­νός ή ανω­τέ­ρα βία (και­ρι­κές συν­θή­κες, κή­ρυ­ξη η απει­λή πο­λέ­μου, επα­να­στά­σεις πο­λι­τι­κές ανα­τα­ρά­ξεις, απερ­γί­ες, εξ­τρε­μι­στι­κές ενέρ­γειες, τε­χνι­κά κω­λύ­μα­τα ενα­έ­ριας κυ­κλο­φο­ρί­ας, κλεί­σι­μο αε­ρο­δρο­μί­ων, ακύ­ρω­ση δρο­μο­λο­γί­ων κλπ.) όλα τα έκτα­κτα έξο­δα για τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση άλ­λου πιο δα­πα­νη­ρού μέ­σου επι­βα­ρύ­νουν τους τα­ξι­διώ­τες, εφό­σον εί­ναι εμ­φα­νές ότι ήταν αδύ­να­τη η πρό­βλε­ψή τους. Αν λοι­πόν για κά­ποιους από τους πα­ρα­πά­νω λό­γους ανω­τέ­ρας βίας, δια­κο­πεί το τα­ξί­δι στην εξέ­λι­ξή του, το γρα­φείο μας κα­τα­βάλ­λει κάθε δυ­να­τή προ­σπά­θεια για την επι­στρο­φή του αντι­τί­μου των υπη­ρε­σιών που δεν πα­ρα­σχέ­θη­καν.

ΞΕ­ΝΟ­ΔΟ­ΧΕΙΑ­ – Α­Ε­ΡΟ­ΠΟ­ΡΙ­ΚΕ­Σ Ε­ΤΑΙ­ΡΙΕΣ

Τα ξε­νο­δο­χεία στα οποία δια­μέ­νουν οι τα­ξι­διώ­τες έχουν επι­λε­γεί από το γρα­φείο μας με τα κρι­τή­ρια της ποιό­τη­τας, του κό­στους και της θέ­σης, δη­λα­δή μπο­ρεί να εί­ναι απλά και οι­κο­νο­μι­κά ή πο­λυ­τε­λή και ακρι­βά. Η κα­τη­γο­ρία των ξε­νο­δο­χεί­ων που ανα­φέ­ρε­ται εί­ναι σύμ­φω­νη με την κα­τά­τα­ξη του Οργα­νι­σμού Του­ρι­σμού. Επει­δή όμως δεν υπάρ­χει ενιαίο κρι­τή­ριο, διε­θνώς πα­ρα­δε­κτό για την κα­τά­τα­ξη αυτή, εί­ναι λο­γι­κό να δια­φέ­ρουν με­τα­ξύ τους τα διά­φο­ρα ξε­νο­δο­χεία ακό­μη κι αν ανή­κουν στην ίδια κα­τη­γο­ρία. Στην πε­ρί­πτω­ση που κά­ποιο ξε­νο­δο­χείο ακυ­ρώ­σει την κρά­τη­σή μας για εσάς, μη τη­ρώ­ντας τις υπο­χρε­ώ­σεις του προς εμάς και ανα­γκα­στού­με να βρού­με για σας ξε­νο­δο­χείο μι­κρό­τε­ρης κα­τη­γο­ρί­ας, ανα­λαμ­βά­νου­με να επι­στρέ­ψου­με τη δια­φο­ρά που προ­κύ­πτει από τις δύο τι­μές (με­τα­ξύ του αρ­χι­κού και του τε­λι­κού ξε­νο­δο­χεί­ου). Τα δω­μά­τια των ξε­νο­δο­χεί­ων εί­ναι δί­κλι­να και συ­νί­στα­ται η απο­φυ­γή τρί­κλι­νων δω­μα­τί­ων, τα οποία εί­ναι κατά κα­νό­να δί­κλι­να με προ­σθή­κη τρί­του κρε­βα­τιού. Για μο­νό­κλι­να δω­μά­τια υπάρ­χει επι­βά­ρυν­ση στην τιμή συμ­με­το­χής, την οποία εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να επι­βα­ρυν­θεί ο τα­ξι­διώ­της. Όσον αφο­ρά στις αε­ρο­πο­ρι­κές εται­ρί­ες οι ευ­θύ­νες τους ρυθ­μί­ζο­νται από τη Συν­θή­κη της Βαρ­σο­βί­ας.
ΑΝΤΙ­ΜΕ­ΤΩ­ΠΙ­ΣΗ­ ΠΑ­ΡΑ­ΠΟ­ΝΩΝ
Είναι δυ­να­τόν κατά τη διάρ­κεια του τα­ξι­διού να υπάρ­ξουν πα­ρά­πο­να, πα­ρα­λεί­ψεις ή προ­βλή­μα­τα. Ο τα­ξι­διώ­της έχει την υπο­χρέ­ω­ση να ενη­με­ρώ­σει το γρα­φείο μας ώστε να επι­λυ­θεί το πρό­βλη­μα το συ­ντο­μό­τε­ρο δυ­να­τό κατά τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό τρό­πο. Η πα­ρά­λει­ψη ει­δο­ποί­η­σης και η δια­τύ­πω­ση πα­ρα­πό­νων εκ των υστέ­ρων εί­ναι πρα­κτι­κή που δεν επι­τρέ­πε­ται από τη σχε­τι­κή νο­μο­θε­σία. Τυχόν πα­ρά­πο­να που δεν ικα­νο­ποι­ή­θη­καν κατά τη διάρ­κεια του τα­ξι­διού πρέ­πει να δια­τυ­πω­θούν εγ­γρά­φως προς το γρα­φείο μας μέσα σε μια εβδο­μά­δα από την ημε­ρο­μη­νία επι­στρο­φής. Η υπο­βο­λή πα­ρα­πό­νων και από­ψε­ων πέ­ραν του προ­α­να­φε­ρο­μέ­νου χρο­νι­κού ορί­ου δεν εί­ναι απο­δε­κτή σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή νο­μο­θε­σία. Η προ­α­να­φε­ρό­με­νη σχε­τι­κή νο­μο­θε­σία εί­ναι η Ελλη­νι­κή και αρ­μό­δια Δικα­στή­ρια κα­θο­ρί­ζο­νται τα Δικα­στή­ρια της έδρας του γρα­φεί­ου μας στην Καβά­λα.

ΑΠΟ­ΔΟ­ΧΗ­ Ο­ΡΩ­Ν ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΗΣ

Συμ­με­το­χή σε οποιο­δή­πο­τε προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο τα­ξί­δι μας, προ­ϋ­πο­θέ­τει την ανε­πι­φύ­λα­κτη απο­δο­χή των γε­νι­κών όρων συμ­με­το­χής.

ΑΚΥ­ΡΩ­ΤΙ­ΚΑ

Α. Ακύ­ρω­ση συμ­με­το­χής μέ­χρι 30 ημέ­ρες πριν την ανα­χώ­ρη­ση δεν επι­βα­ρύ­νε­ται με ακυ­ρω­τι­κά και επι­στρέ­φε­ται το ποσό της προ­κα­τα­βο­λής στο ακέ­ραιο.
Β. Ακύ­ρω­ση συμ­με­το­χής 29-25 ημέ­ρες πριν την ανα­χώ­ρη­ση, πα­ρα­κρά­τη­ση ακυ­ρω­τι­κών 30% της αξί­ας της εκ­δρο­μής.
Γ. Ακύ­ρω­ση συμ­με­το­χής 24-19 ημέ­ρες πριν την ανα­χώ­ρη­ση, πα­ρα­κρά­τη­ση ακυ­ρω­τι­κών 50% της αξί­ας της εκ­δρο­μής.
Δ. Ακύ­ρω­ση συμ­με­το­χής 18-15 ημέ­ρες πριν την ανα­χώ­ρη­ση, πα­ρα­κρά­τη­ση ακυ­ρω­τι­κών 75% της αξί­ας της εκ­δρο­μής.
Ε. Ακύ­ρω­ση συμ­με­το­χής 14 ημέ­ρες και μέ­χρι την ανα­χώ­ρη­ση, πα­ρα­κρά­τη­ση ακυ­ρω­τι­κών 100% της αξί­ας της εκ­δρο­μής.
Σε πε­ρί­πτω­ση που προ­βλέ­πε­ται κά­ποια ει­δι­κή ακυ­ρω­τι­κή πο­λι­τι­κή (εν­δει­κτι­κά ανα­φέ­ρε­ται ει­δι­κή ακυ­ρω­τι­κή πο­λι­τι­κή ξε­νο­δο­χεί­ου ή αε­ρο­με­τα­φο­ρέα κτλ.) αυτή υπε­ρι­σχύ­ει των πα­ρα­πά­νω γε­νι­κών ακυ­ρω­τι­κών όρων.
Το γρα­φείο μας έχει το δι­καί­ω­μα σε πε­ρί­πτω­ση που δεν εξο­φλη­θεί ο λο­γα­ρια­σμός των ακυ­ρω­τι­κών μέ­χρι την ανα­χώ­ρη­ση της εκ­δρο­μής να διεκ­δι­κή­σει τα χρή­μα­τα με κάθε νό­μι­μο μέσο. Το γρα­φείο μας δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα να ακυ­ρώ­σει οποιο­δή­πο­τε τα­ξί­δι, εάν υπάρ­ξουν λό­γοι που το επι­βάλ­λουν, λό­γοι ασφά­λειας και για λό­γους που κρί­νε­ται σκό­πι­μο. Αν τε­λι­κώς ανα­γκα­σθού­με να ακυ­ρώ­σου­με το τα­ξί­δι σας, έχε­τε τις ακό­λου­θες εναλ­λα­κτι­κές λύ­σεις:

Α. Ένα άλλο τα­ξί­δι με την επι­φύ­λα­ξη ότι στην πε­ρί­πτω­ση που θα ισχύ­ει ακρι­βό­τε­ρη τιμή πώ­λη­σης, η όποια δια­φο­ρά θα επι­βα­ρύ­νει εσάς.

Β. Πλήρη επι­στρο­φή των χρη­μά­των που πλη­ρώ­σα­τε.
Το τα­ξι­διω­τι­κό γρα­φείο δεν έχει κα­μία άλλη υπο­χρέ­ω­ση απο­ζη­μί­ω­σης πέ­ραν των πα­ρα­πά­νω.


Εκτύπωση στις 20/05/2022
Από την ιστοσελίδα GEORAMA Travel agency
georama-travel.gr/el/sx_PrintPage.asp?aboutid=2