Εξυπηρετούμε τηλεφωνικά και κατόπιν ραντεβού! Ευχαριστούμε!

Ετοιμάστε βαλίτσες για ένα ταξίδι ζωής, μια ξεχωριστή εμπειρία
που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη σας και στην καρδιά σας.
Διευρύνετε τους ορίζοντες σας και ανακαλύψτε τη μαγεία νέων πολιτισμών!

Πληροφορίες για εμάς

About us/Busses

More about our office & Kavala town

GEO­RA­MA TRA­VEL AGEN­CY & COA­CHES

Our tra­vel agen­cy XAN­THO­POU­LOS TOURS was esta­bli­shed in 1978 in Ka­va­la town, Gree­ce, with the aim of pro­vi­ding high qua­li­ty tra­vel ser­vi­ces.

We can pro­vi­de you with air ti­c­ke­ts, boat ti­c­ke­ts, ho­tel re­ser­va­tions in Gree­ce and in who­le world and of cour­se bus trans­fers and li­cen­ced tou­rist gui­des.

We take care of all your tra­vel­ling needs for your trips to Gree­ce, Tu­r­key, Bal­kans and Eu­ro­pe ha­ving the ap­pro­pria­te, ex­pe­rien­ced and cour­teous coa­ch dri­vers wich of­fer you ser­vi­ces of high stan­dards.

This adds to he good ima­ge that our of­fi­ce has crea­ted in its 40 year pre­sen­ce in the tou­ri­sm sec­tor and th­rou­gh this ex­pe­rien­ce we have built a Eu­ro­pean wide ne­two­rk of strong part­ners in the tra­vel in­du­stry.

Our com­pa­ny gua­ran­tees you a safe and co­m­for­ta­ble trip with a tou­rist coa­ch fleet (Mer­ce­des Benz), well pre­ser­ved and te­chno­lo­gi­cal­ly re­lia­ble.

We un­der­ta­ke any kind of tran­spor­ta­tion: tou­rists groups, staff of pri­va­te com­pa­nies or the pu­blic sec­tor or­ga­ni­za­tions, stu­den­ts, mem­bers of clubs and so­cie­ties. Get in tou­ch with us and or­ga­ni­ze the trans­fer or road trips and our ex­pe­rien­ced staff will gui­de you ef­fec­ti­ve­ly and of­fer you the most com­pe­ti­ti­ve pri­ces.

Do not he­si­ta­te to con­tact us for any of your needs:
Bus hire Mr Xan­tho­pou­los Ale­xan­dros: geo­ra­ma@ote­net.gr 
Di­rect line: +302510310060, Of­fi­ce: +30 2510227456
5, Mitr. Pro­ko­piou Str. 65403 Ka­va­la, Gree­ce

Η Εταιρεία

Πληροφορίες για εμάς

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Aποδοχή όλων

Περισσότερα

OK