Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Σάββατο 09:00 - 14:00 Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 18:00 - 20:30

Ετοιμάστε βαλίτσες για ένα ταξίδι ζωής, μια ξεχωριστή εμπειρία
που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη σας και στην καρδιά σας.
Διευρύνετε τους ορίζοντες σας και ανακαλύψτε τη μαγεία νέων πολιτισμών!

Πληροφορίες για εμάς

Ποιοί είμαστε

Το Γραφείο μας

Το ΓΑΙΟ­ΡΑ­ΜΑ, ένα από τα πιο ορ­γα­νω­μέ­να και επι­τυ­χη­μέ­να γρα­φεία Γενι­κού Του­ρι­σμού στην πόλη της Καβά­λας, ιδρύ­θη­κε το 1978 από τον Γεώρ­γιο Ξαν­θό­που­λο, με την επω­νυ­μία ΞΑΝ­ΘΟ­ΠΟΥ­ΛΟ­Σ TOURS, στην οδό Μητρο­πό­λε­ως 5, όπου εδρεύ­ει ακό­μη και σή­με­ρα και δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε στα ορ­γα­νω­μέ­να τα­ξί­δια τόσο στην Ελλά­δα, όσο και στο εξω­τε­ρι­κό, προ­σφέ­ρο­ντας υπη­ρε­σί­ες με υπευ­θυ­νό­τη­τα και συ­νέ­πεια και στό­χο την από­λυ­τη ικα­νο­ποί­η­ση του κάθε πε­λά­τη σε προ­σω­πι­κό επί­πε­δο.

Γνω­στό πια από το 2000 ως ΓΑΙΟ­ΡΑ­ΜΑ, ιδιο­κτη­σία Αλέ­ξαν­δρου και Σπύ­ρου Ξαν­θό­που­λου, η επι­χεί­ρη­ση άνοι­ξε τους ορί­ζο­ντές της σύμ­φω­να με τις απαι­τή­σεις της επο­χής και τις ανά­γκες των πε­λα­τών μας.

Έχο­ντας κερ­δί­σει την εμπι­στο­σύ­νη του τα­ξι­διω­τι­κού κοι­νού, τόσο των με­μο­νω­μέ­νων τα­ξι­διω­τών όσο και συλ­λό­γων, σω­μα­τεί­ων και σχο­λεί­ων και δη­μιουρ­γώ­ντας ένα ευρύ και αξιό­πι­στο δί­κτυο συ­νερ­γα­τών στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό, το ΓΑΙΟ­ΡΑ­ΜΑ εί­ναι σε θέση να προ­σφέ­ρει υπη­ρε­σί­ες υψη­λού ποιο­τι­κού επι­πέ­δου.

Δια­θέ­του­με 4 υπερσύγ­χρο­να κλι­μα­τι­ζό­με­να λε­ω­φο­ρεία Mer­ce­des Tra­ve­go, 49-55 θέ­σε­ων καθώς και 1 Mercedes Sprinter 20 θέσεων και οδη­γούς με πο­λύ­χρο­νη οδη­γι­κή εμπει­ρία τόσο στην Ελλά­δα όσο και στο εξω­τε­ρι­κό. Όλα τα λεωφορεία μας είναι εξοπλισμένα με θύρες USB σε κάθε κάθισμα, ασύρματο free wifi, παροχή 220V, TV, DVD.

Είμα­στε το μο­να­δι­κό του­ρι­στι­κό γρα­φείο στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή του Νομού Καβά­λας που διορ­γα­νώ­νει ολο­κλη­ρω­μέ­νες εκ­δρο­μές στην Ευρώ­πη με απο­κλει­στι­κά δικά μας προ­γράμ­μα­τα βά­σει πο­λύ­χρο­νης εμπει­ρί­ας!!!

Γρα­φείο πλή­ρως ορ­γα­νω­μέ­νο και εξο­πλι­σμέ­νο, το οποίο προ­σφέ­ρει με­γά­λο αριθ­μό υπη­ρε­σιών:

  • Οργα­νω­μέ­νες οδι­κές και αε­ρο­πο­ρι­κές εκ­δρο­μές στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό.
  • Σχο­λι­κές εκ­δρο­μές.
  • Ειδι­κές τι­μές σε συλ­λό­γους και σω­μα­τεία.
  • Μίσθω­ση λε­ω­φο­ρεί­ων.
  • Αερο­πο­ρι­κά Εισι­τή­ρια.
  • Ακτο­πλοϊ­κά Εισι­τή­ρια.
  • Κρα­τή­σεις ξε­νο­δο­χεί­ων σε όποιο μέ­ρος του κό­σμου επι­θυ­μεί­τε.
  • Πακέ­τα για με­μο­νω­μέ­νους τα­ξι­διώ­τες σε όλο τον κό­σμο (αε­ρο­πο­ρι­κό ή ακτο­πλοϊ­κό ει­σι­τή­ριο, ξε­νο­δο­χείο, ενοι­κί­α­ση αυ­το­κι­νή­του).
  • Εκδό­σεις Βίζας.

Είμα­στε στη διά­θε­σή σας για να σας πα­ρέ­χου­με υπεύ­θυ­να και γρή­γο­ρα τις κα­λύ­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες, στις κα­λύ­τε­ρες τι­μές… πά­ντα με την εγ­γύ­η­ση «ΞΑΝ­ΘΟ­ΠΟΥ­ΛΟ­Σ».

ΑΡΙΘ­ΜΟ­Σ ΕΙ­ΔΙ­ΚΟΥ­ ΣΗ­ΜΑ­ΤΟ­Σ ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙΑ­Σ Ε­Ο­Τ: 01.03.Ε60.00.00111.01

Η Εταιρεία

Πληροφορίες για εμάς

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Aποδοχή όλων

Περισσότερα

OK