Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Σάββατο 09.00 - 14.00 Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 18.00 - 20.30

Ετοιμάστε βαλίτσες για ένα ταξίδι ζωής, μια ξεχωριστή εμπειρία
που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη σας και στην καρδιά σας.
Διευρύνετε τους ορίζοντες σας και ανακαλύψτε τη μαγεία νέων πολιτισμών!

Πληροφορίες για εμάς

Όροι συμμετοχής

ΣΥΜ­ΒΑ­ΤΙ­ΚΕ­Σ Υ­ΠΟ­ΧΡΕ­Ω­ΣΕΙ­Σ ΤΟΥ­ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΥ­ ΓΡΑ­ΦΕΙΟΥ
Το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο δε­σμεύ­ε­ται να σας προ­σφέ­ρει τις διά­φο­ρες υπη­ρε­σί­ες που απο­τε­λούν μέ­ρος του τα­ξι­διού σας, κα­τα­βάλ­λο­ντας κάθε δυ­να­τή προ­σπά­θεια για την κα­λύ­τε­ρη διεκ­πε­ραί­ω­ση και τη συ­νε­πέ­στε­ρη εφαρ­μο­γή των προ­γραμ­μά­των του. Το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο απο­τε­λεί με­σά­ζο­ντα ανά­με­σα στον προ­μη­θευ­τή ή πω­λη­τή και τον αγο­ρα­στή του του­ρι­στι­κού προ­ϊ­ό­ντος που εί­ναι το τα­ξί­δι, ενώ το δικό μας προ­ϊ­όν συ­νί­στα­ται ακρι­βώς στις υπη­ρε­σί­ες που πα­ρέ­χου­με στο στά­διο αυτό και μέ­χρι την ολο­κλή­ρω­ση του τα­ξι­διού. Αγο­ρα­στής του του­ρι­στι­κού προ­ϊ­ό­ντος εί­ναι ο πε­λά­της, ενώ προ­μη­θευ­τές ή πω­λη­τές εί­ναι οι αε­ρο­πο­ρι­κές/​​ακτο­πλοϊ­κές εται­ρί­ες, ξε­νο­δο­χεία, με­τα­φο­ρι­κές εται­ρί­ες, κλπ. Αν και το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο προ­σπα­θεί να τη­ρή­σει απα­ρέ­γκλι­τα το πρό­γραμ­μα του τα­ξι­διού, σχε­διά­ζο­ντάς το με κάθε λε­πτο­μέ­ρεια αρ­κε­τό διά­ση­μα νω­ρί­τε­ρα, υπάρ­χει το εν­δε­χό­με­νο τρο­πο­ποί­η­σής του για λό­γους που οφεί­λο­νται στο γε­γο­νός της χρη­σι­μο­ποί­η­σης τρί­των (προ­μη­θευ­τών, πω­λη­τών), οι οποί­οι εί­ναι δυ­να­τό να μην αντα­πο­κρι­θούν στις υπο­χρε­ώ­σεις τους και επί των οποί­ων δεν έχει το γρα­φείο μας άμε­σο έλεγ­χο. Το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο δε­σμεύ­ε­ται να κα­τα­βάλ­λει κάθε δυ­να­τή προ­σπά­θεια για την αντι­με­τώ­πι­ση των όποιων προ­βλη­μά­των προ­κύ­ψουν, με τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό τρό­πο, προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το προ­γραμ­μα­τι­ζό­με­νο τα­ξί­δι. Δια­τη­ρού­με ωστό­σο το δι­καί­ω­μα να τρο­πο­ποιού­με το προ­κα­θο­ρι­σμέ­νο πρό­γραμ­μα μόνο και εφό­σον κρί­νε­ται αυτό απα­ραί­τη­το. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες από αυ­τές τις αλ­λα­γές εί­ναι μι­κρής ση­μα­σί­ας. Εάν έχου­με αλ­λα­γή με­γά­λης ση­μα­σί­ας (αλ­λα­γή αε­ρο­πο­ρι­κής εται­ρί­ας, αλ­λα­γή ξε­νο­δο­χεί­ου-κα­τα­λύ­μα­τος ίδιας κα­τη­γο­ρί­ας κλ.) δε­σμευό­μα­στε να επι­κοι­νω­νή­σου­με μαζί σας όταν αυτό προ­κύ­ψει και δη πριν την ανα­χώ­ρη­ση. Το γρα­φείο μας δε φέ­ρει την ευ­θύ­νη για ανω­μα­λί­ες στο πρό­γραμ­μα του τα­ξι­διού, οι οποί­ες δεν οφεί­λο­νται σε δική του υπαι­τιό­τη­τα, όπως ατυ­χή­μα­τα, απώ­λειες, κλο­πές ή φθο­ρές απο­σκευών και πραγ­μά­των, κα­θυ­στε­ρή­σεις οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής ή άλ­λες δυ­σμε­νείς κα­τα­στά­σεις λόγω έκτα­κτων συν­θη­κών ή ανω­τέ­ρας βίας.

ΣΥΜ­ΒΑ­ΤΙ­ΚΕ­Σ Υ­ΠΟ­ΧΡΕ­Ω­ΣΕΙ­Σ ΠΕ­ΛΑ­ΤΩΝ

Κάθε τα­ξι­διώ­της μπο­ρεί να συμ­με­τά­σχει στα τα­ξί­δια που διορ­γα­νώ­νει ή με­τα­πω­λεί το γρα­φείο μας, μόνο εφό­σον προ­κα­τα­βάλ­λει το 30% της αξί­ας του τα­ξι­διού με την εγ­γρα­φή του. Το υπό­λοι­πο της αξί­ας του τα­ξι­διού εξο­φλεί­ται 7 ημέ­ρες πριν από την ανα­χώ­ρη­ση, ει­δάλ­λως το γρα­φείο μας δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα να ακυ­ρώ­σει την κρά­τη­ση. Αν εγ­γρα­φεί­τε σε ένα από τα τα­ξί­δια σε λι­γό­τε­ρο από 7 ημέ­ρες πριν την ανα­χώ­ρη­ση, τότε θα πρέ­πει να κα­τα­βάλ­λε­τε την πλή­ρη αξία του τα­ξι­διού κατά το στά­διο της εγ­γρα­φής σας. Κάθε τα­ξι­διώ­της ευ­θύ­νε­ται για την έγκαι­ρη προ­σέ­λευ­σή του στην ανα­χώ­ρη­ση της εκ­δρο­μής. Κάθε τα­ξι­διώ­της μπο­ρεί να έχει μια βα­λί­τσα (κατά πε­ρί­πτω­ση) και 1 χει­ρα­πο­σκευή και εί­ναι απο­κλει­στι­κά υπεύ­θυ­νος ο ίδιος να φρο­ντί­ζει τις απο­σκευ­ές του εφό­σον αυ­τές δεν εί­ναι ασφα­λι­σμέ­νες από το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο. Στα αε­ρο­πο­ρι­κά τα­ξί­δια το βά­ρος της απο­σκευ­ής δεν ξε­περ­νά τα 20 κιλά, τυ­χόν υπέρ­βα­ρο επι­βα­ρύ­νει τον ίδιο τον τα­ξι­διώ­τη με το ανά­λο­γο ποσό. Στην πε­ρί­πτω­ση που η κρά­τη­σή σας έγι­νε από τον τα­ξι­διω­τι­κό σας πρά­κτο­ρα, θα πρέ­πει να ακο­λου­θή­σει όλες τις δια­δι­κα­σί­ες που ορί­ζει το γρα­φείο μας με τους πα­ρό­ντες όρους συμ­με­το­χής. Κάθε πλη­ρο­φο­ρία που δί­νε­ται σε εσάς από τον πρά­κτο­ρα και δε σχε­τί­ζε­ται με τα δε­δο­μέ­να του τα­ξι­διού μας εί­ναι ευ­θύ­νη του πρά­κτο­ρα και το γρα­φείο μας δεν ευ­θύ­νε­ται για ότι δεν ενη­με­ρω­θή­κα­τε σω­στά για το τα­ξί­δι σας.

ΑΚΥ­ΡΩ­ΣΗ­ ΤΗ­Σ ΕΚ­ΔΡΟ­ΜΗΣ

Το τα­ξι­διω­τι­κό μας γρα­φείο για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του τα­ξι­διού, δε­σμεύ­ε­ται απέ­να­ντι στους συ­νερ­γά­τες του με τους οποί­ους συ­νά­πτει συμ­φω­νί­ες (ξε­νο­δο­χεία, αε­ρο­πο­ρι­κές/​​ακτο­πλοϊ­κές εται­ρί­ες, τα­ξι­διω­τι­κά γρα­φεία) τους οποί­ους οφεί­λει να απο­ζη­μιώ­σει σε πε­ρί­πτω­ση με­ρι­κής ή ολι­κής ακύ­ρω­σης. Για το λόγο αυτό το γρα­φείο μας εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νο να πα­ρα­κρα­τή­σει τα ποσά της προ­κα­τα­βο­λής σε πε­ρί­πτω­ση που ο πε­λά­της ακυ­ρώ­σει τη συμ­με­το­χή του.

ΕΦΑΡ­ΜΟ­ΓΗ­ ΤΟΥ­ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΟ­Σ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΟΥ

Πριν την ανα­χώ­ρη­ση του τα­ξι­διού, σε πε­ρί­πτω­ση ου­σια­στι­κής τρο­πο­ποί­η­σης του προ­γράμ­μα­τος, αλ­λα­γή δρο­μο­λο­γί­ου, πε­ριο­ρι­σμός διάρ­κειας, αλ­λα­γή κα­τη­γο­ρί­ας ξε­νο­δο­χεί­ου, δια­φο­ρο­ποί­η­ση τι­μής συμ­με­το­χής, ο τα­ξι­διώ­της μπο­ρεί να ακυ­ρώ­σει τη συμ­με­το­χή του και να του επι­στρα­φούν τα χρή­μα­τα που έχει κα­τα­βάλ­λει, χω­ρίς άλλη απαί­τη­ση από την πλευ­ρά του. Σε πε­ρί­πτω­ση όμως που απο­δε­χθεί την όποια τρο­πο­ποί­η­ση και συμ­με­τέ­χει στο τα­ξί­δι, δεν έχει το δι­καί­ω­μα να απαι­τή­σει απο­ζη­μί­ω­ση για το λόγο αυτό από το γρα­φείο μας. Σε πε­ρί­πτω­ση που αυ­ξά­νε­ται η τιμή λόγω συ­ναλ­λαγ­μα­τι­κής δια­φο­ράς, αύ­ξη­ση φό­ρων αε­ρο­δρο­μί­ων δε δι­καιο­λο­γεί­ται η ακύ­ρω­ση της εκ­δρο­μής χω­ρίς την πα­ρα­κρά­τη­ση των ακυ­ρω­τι­κών. Τυχόν αλ­λα­γή της ώρας ανα­χώ­ρη­σης των οδι­κών και των αε­ρο­πο­ρι­κών εκ­δρο­μών λόγω αλ­λα­γής πτή­σε­ων, από πρωί σε με­ση­μέ­ρι ή από­γευ­μα και αντί­στρο­φα, δεν θε­ω­ρεί­ται αλ­λα­γή προ­γράμ­μα­τος. Κατά τη διάρ­κεια του τα­ξι­διού το γρα­φείο έχει το δι­καί­ω­μα να επι­φέ­ρει ου­σια­στι­κές τρο­πο­ποι­ή­σεις αν πρό­κει­ται να αντι­με­τω­πι­στεί κά­ποιο έκτα­κτο γε­γο­νός ή ανω­τέ­ρα βία (και­ρι­κές συν­θή­κες, κή­ρυ­ξη η απει­λή πο­λέ­μου, επα­να­στά­σεις πο­λι­τι­κές ανα­τα­ρά­ξεις, απερ­γί­ες, εξ­τρε­μι­στι­κές ενέρ­γειες, τε­χνι­κά κω­λύ­μα­τα ενα­έ­ριας κυ­κλο­φο­ρί­ας, κλεί­σι­μο αε­ρο­δρο­μί­ων, ακύ­ρω­ση δρο­μο­λο­γί­ων κλπ.) όλα τα έκτα­κτα έξο­δα για τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση άλ­λου πιο δα­πα­νη­ρού μέ­σου επι­βα­ρύ­νουν τους τα­ξι­διώ­τες, εφό­σον εί­ναι εμ­φα­νές ότι ήταν αδύ­να­τη η πρό­βλε­ψή τους. Αν λοι­πόν για κά­ποιους από τους πα­ρα­πά­νω λό­γους ανω­τέ­ρας βίας, δια­κο­πεί το τα­ξί­δι στην εξέ­λι­ξή του, το γρα­φείο μας κα­τα­βάλ­λει κάθε δυ­να­τή προ­σπά­θεια για την επι­στρο­φή του αντι­τί­μου των υπη­ρε­σιών που δεν πα­ρα­σχέ­θη­καν.

ΞΕ­ΝΟ­ΔΟ­ΧΕΙΑ­ – Α­Ε­ΡΟ­ΠΟ­ΡΙ­ΚΕ­Σ Ε­ΤΑΙ­ΡΙΕΣ

Τα ξε­νο­δο­χεία στα οποία δια­μέ­νουν οι τα­ξι­διώ­τες έχουν επι­λε­γεί από το γρα­φείο μας με τα κρι­τή­ρια της ποιό­τη­τας, του κό­στους και της θέ­σης, δη­λα­δή μπο­ρεί να εί­ναι απλά και οι­κο­νο­μι­κά ή πο­λυ­τε­λή και ακρι­βά. Η κα­τη­γο­ρία των ξε­νο­δο­χεί­ων που ανα­φέ­ρε­ται εί­ναι σύμ­φω­νη με την κα­τά­τα­ξη του Οργα­νι­σμού Του­ρι­σμού. Επει­δή όμως δεν υπάρ­χει ενιαίο κρι­τή­ριο, διε­θνώς πα­ρα­δε­κτό για την κα­τά­τα­ξη αυτή, εί­ναι λο­γι­κό να δια­φέ­ρουν με­τα­ξύ τους τα διά­φο­ρα ξε­νο­δο­χεία ακό­μη κι αν ανή­κουν στην ίδια κα­τη­γο­ρία. Στην πε­ρί­πτω­ση που κά­ποιο ξε­νο­δο­χείο ακυ­ρώ­σει την κρά­τη­σή μας για εσάς, μη τη­ρώ­ντας τις υπο­χρε­ώ­σεις του προς εμάς και ανα­γκα­στού­με να βρού­με για σας ξε­νο­δο­χείο μι­κρό­τε­ρης κα­τη­γο­ρί­ας, ανα­λαμ­βά­νου­με να επι­στρέ­ψου­με τη δια­φο­ρά που προ­κύ­πτει από τις δύο τι­μές (με­τα­ξύ του αρ­χι­κού και του τε­λι­κού ξε­νο­δο­χεί­ου). Τα δω­μά­τια των ξε­νο­δο­χεί­ων εί­ναι δί­κλι­να και συ­νί­στα­ται η απο­φυ­γή τρί­κλι­νων δω­μα­τί­ων, τα οποία εί­ναι κατά κα­νό­να δί­κλι­να με προ­σθή­κη τρί­του κρε­βα­τιού. Για μο­νό­κλι­να δω­μά­τια υπάρ­χει επι­βά­ρυν­ση στην τιμή συμ­με­το­χής, την οποία εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να επι­βα­ρυν­θεί ο τα­ξι­διώ­της. Όσον αφο­ρά στις αε­ρο­πο­ρι­κές εται­ρί­ες οι ευ­θύ­νες τους ρυθ­μί­ζο­νται από τη Συν­θή­κη της Βαρ­σο­βί­ας.

ΑΝΤΙ­ΜΕ­ΤΩ­ΠΙ­ΣΗ­ ΠΑ­ΡΑ­ΠΟ­ΝΩΝ
Είναι δυ­να­τόν κατά τη διάρ­κεια του τα­ξι­διού να υπάρ­ξουν πα­ρά­πο­να, πα­ρα­λεί­ψεις ή προ­βλή­μα­τα. Ο τα­ξι­διώ­της έχει την υπο­χρέ­ω­ση να ενη­με­ρώ­σει το γρα­φείο μας ώστε να επι­λυ­θεί το πρό­βλη­μα το συ­ντο­μό­τε­ρο δυ­να­τό κατά τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό τρό­πο. Η πα­ρά­λει­ψη ει­δο­ποί­η­σης και η δια­τύ­πω­ση πα­ρα­πό­νων εκ των υστέ­ρων εί­ναι πρα­κτι­κή που δεν επι­τρέ­πε­ται από τη σχε­τι­κή νο­μο­θε­σία. Τυχόν πα­ρά­πο­να που δεν ικα­νο­ποι­ή­θη­καν κατά τη διάρ­κεια του τα­ξι­διού πρέ­πει να δια­τυ­πω­θούν εγ­γρά­φως προς το γρα­φείο μας μέσα σε μια εβδο­μά­δα από την ημε­ρο­μη­νία επι­στρο­φής. Η υπο­βο­λή πα­ρα­πό­νων και από­ψε­ων πέ­ραν του προ­α­να­φε­ρο­μέ­νου χρο­νι­κού ορί­ου δεν εί­ναι απο­δε­κτή σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή νο­μο­θε­σία. Η προ­α­να­φε­ρό­με­νη σχε­τι­κή νο­μο­θε­σία εί­ναι η Ελλη­νι­κή και αρ­μό­δια Δικα­στή­ρια κα­θο­ρί­ζο­νται τα Δικα­στή­ρια της έδρας του γρα­φεί­ου μας στην Καβά­λα.

ΑΠΟ­ΔΟ­ΧΗ­ Ο­ΡΩ­Ν ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΗΣ

Συμ­με­το­χή σε οποιο­δή­πο­τε προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο τα­ξί­δι μας, προ­ϋ­πο­θέ­τει την ανε­πι­φύ­λα­κτη απο­δο­χή των γε­νι­κών όρων συμ­με­το­χής.

ΑΚΥ­ΡΩ­ΤΙ­ΚΑ

Α. Ακύ­ρω­ση συμ­με­το­χής μέ­χρι 30 ημέ­ρες πριν την ανα­χώ­ρη­ση δεν επι­βα­ρύ­νε­ται με ακυ­ρω­τι­κά και επι­στρέ­φε­ται το ποσό της προ­κα­τα­βο­λής στο ακέ­ραιο.
Β. Ακύ­ρω­ση συμ­με­το­χής 29-25 ημέ­ρες πριν την ανα­χώ­ρη­ση, πα­ρα­κρά­τη­ση ακυ­ρω­τι­κών 30% της αξί­ας της εκ­δρο­μής.
Γ. Ακύ­ρω­ση συμ­με­το­χής 24-19 ημέ­ρες πριν την ανα­χώ­ρη­ση, πα­ρα­κρά­τη­ση ακυ­ρω­τι­κών 50% της αξί­ας της εκ­δρο­μής.
Δ. Ακύ­ρω­ση συμ­με­το­χής 18-15 ημέ­ρες πριν την ανα­χώ­ρη­ση, πα­ρα­κρά­τη­ση ακυ­ρω­τι­κών 75% της αξί­ας της εκ­δρο­μής.
Ε. Ακύ­ρω­ση συμ­με­το­χής 14 ημέ­ρες και μέ­χρι την ανα­χώ­ρη­ση, πα­ρα­κρά­τη­ση ακυ­ρω­τι­κών 100% της αξί­ας της εκ­δρο­μής.
Σε πε­ρί­πτω­ση που προ­βλέ­πε­ται κά­ποια ει­δι­κή ακυ­ρω­τι­κή πο­λι­τι­κή (εν­δει­κτι­κά ανα­φέ­ρε­ται ει­δι­κή ακυ­ρω­τι­κή πο­λι­τι­κή ξε­νο­δο­χεί­ου ή αε­ρο­με­τα­φο­ρέα κτλ.) αυτή υπε­ρι­σχύ­ει των πα­ρα­πά­νω γε­νι­κών ακυ­ρω­τι­κών όρων.
Το γρα­φείο μας έχει το δι­καί­ω­μα σε πε­ρί­πτω­ση που δεν εξο­φλη­θεί ο λο­γα­ρια­σμός των ακυ­ρω­τι­κών μέ­χρι την ανα­χώ­ρη­ση της εκ­δρο­μής να διεκ­δι­κή­σει τα χρή­μα­τα με κάθε νό­μι­μο μέσο. Το γρα­φείο μας δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα να ακυ­ρώ­σει οποιο­δή­πο­τε τα­ξί­δι, εάν υπάρ­ξουν λό­γοι που το επι­βάλ­λουν, λό­γοι ασφά­λειας και για λό­γους που κρί­νε­ται σκό­πι­μο. Αν τε­λι­κώς ανα­γκα­σθού­με να ακυ­ρώ­σου­με το τα­ξί­δι σας, έχε­τε τις ακό­λου­θες εναλ­λα­κτι­κές λύ­σεις:

Α. Ένα άλλο τα­ξί­δι με την επι­φύ­λα­ξη ότι στην πε­ρί­πτω­ση που θα ισχύ­ει ακρι­βό­τε­ρη τιμή πώ­λη­σης, η όποια δια­φο­ρά θα επι­βα­ρύ­νει εσάς.

Β. Πλήρη επι­στρο­φή των χρη­μά­των που πλη­ρώ­σα­τε.
Το τα­ξι­διω­τι­κό γρα­φείο δεν έχει κα­μία άλλη υπο­χρέ­ω­ση απο­ζη­μί­ω­σης πέ­ραν των πα­ρα­πά­νω.

Η Εταιρεία

Πληροφορίες για εμάς

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Aποδοχή όλων

Περισσότερα

OK