Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Σάββατο 09:00 - 14:00 Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 18:00 - 20:30

Ετοιμάστε βαλίτσες για ένα ταξίδι ζωής, μια ξεχωριστή εμπειρία
που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη σας και στην καρδιά σας.
Διευρύνετε τους ορίζοντες σας και ανακαλύψτε τη μαγεία νέων πολιτισμών!

Πληροφορίες για εμάς

Agency/Buses

GEO­RA­MA TRA­VEL AGEN­CY & COA­CHES

Our tra­vel agen­cy XAN­THO­POU­LOS TOURS was esta­bli­shed in 1978 in Ka­va­la, Gree­ce, with the aim of pro­vi­ding high qua­li­ty tra­vel ser­vi­ces.

We can pro­vi­de you with air ti­c­ke­ts, boat ti­c­ke­ts, ho­tel re­serva­tions in Gree­ce and in the who­le world and of cour­se bus trans­fers and li­cen­ced tou­rist gui­des.

We take care of all your tra­vel­ling needs for your trips to Gree­ce, Tu­r­key, Bal­kans and Eu­ro­pe ha­ving the ap­pro­pria­te, ex­pe­rien­ced and cour­teous coa­ch dri­vers who of­fer you high stan­dard ser­vi­ces.

This adds to the good ima­ge that our of­fi­ce has crea­ted in its 43-year pre­sen­ce in the tou­ri­sm sec­tor and th­rou­gh this ex­pe­rien­ce we have built a Eu­ro­pean wide ne­two­rk of strong part­ners in the tra­vel in­du­stry.

Our com­pa­ny gua­ran­tees you a safe and co­m­for­ta­ble trip with a tou­rist coa­ch fleet (Mer­ce­des Benz Travego), well pre­ser­ved and te­chno­lo­gi­cal­ly re­lia­ble. With seats 49 - 55, all our buses are equipped with USB ports in each seat, wireless free wifi, 220V supply, TV, DVD.

We un­der­ta­ke any kind of tran­spor­ta­tion: tou­rists groups, staff of pri­va­te com­pa­nies or the pu­blic sec­tor or­ga­ni­za­tions, stu­den­ts, mem­bers of clubs and so­cie­ties. Get in tou­ch with us and or­ga­ni­ze the trans­fer or road trips and our ex­pe­rien­ced staff will gui­de you ef­fec­ti­ve­ly and of­fer you the most com­pe­ti­ti­ve pri­ces.

Do not he­si­ta­te to con­tact us for any of your needs:
Bus hire Mr Xan­tho­pou­los Ale­xan­dros: geo­ra­ma@ote­net.gr 
Whatsapp & Viber +306986705934
Di­rect line: +302510310060, Of­fi­ce: +30 2510227456
5, Mitr. Pro­ko­piou Str. 65403 Ka­va­la, Gree­ce

Η Εταιρεία

Πληροφορίες για εμάς

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Aποδοχή όλων

Περισσότερα

OK